O nás

Firma Arnika CS byla založena v roce 2018.

Od prvopočátku svého vzniku se snažíme poskytovat kvalitní služby v oblasti ekologie, přírodního léčitelství, alternativního způsobu života, v sociální sféře atd. Další naší činností je šíření a propagace vědomostí a znalostí vědy o zdravém životním stylu a snažit se napomáhat lidem k naplnění šťastnějšího a spokojenějšího života.

Arnika se svými aktivitami a činnostmi snaží prakticky přiblížit principy vědy o zdravém způsobu života a přírodního způsobu léčby. Tyto aktivity se uskutečňují pořádáním nejrůznějších programů pro veřejnost, jako jsou například vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné, které naplňují svůj účel.

Společnost podporuje činnosti v oblasti ekologie, umění, psychologie pedagogiky, rekreace a vše co přispívá k rozvoji zdravé ho a udržitelného způsobu života. Základní filozofií naší společnosti je, že ve světě, ve kterém nyní žijeme, můžeme vést dobrý a významný lidský život, který může sloužit také ostatním. Jsme přesvědčeni, že člověk není pánem přírody, ale její součástí a že naším zájmem je harmonické soužití se všemi formami života.

Arnika organizuje zejména výchovné a vzdělávací programy, volnočasové, aktivity, kulturní a sportovní akce, psychologické a ozdravné pobyty na venkově a v přírodě.

Arnika shromažďuje poznatky z oblasti ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu, propaguje je a publikuje, provozuje ekocentra a poradny, buduje naučné stezky.

Mirtus se snaží svými aktivitami vytvářet prostředí dobrovolnosti, úcty a rovnosti, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, státní a politickou příslušnost, víru, zdravotní stav či ekonomickou situaci.

 

Posláním naší společnosti je:

  • rozvíjet a podporovat činnosti na obnově a ochraně životního prostředí a při rozvoji místních komunit, vyhledávat hodnotné a významné části přírody a krajiny a navrhovat je k ochraně, podílet se na činnostech v ochraně přírody a životního prostředí, pomáhat udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky vhodný způsob života, získávat do vlastnictví či nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany přírody, péče o životní prostředí, historie nebo pro úče-ly zajištění své činnosti, podporovat zájem o přírodu a kulturní památky formou budování naučných stezek, cyklistických a turistických tras, koňských stezek,

provozování informačních center, využívat terapeutického působení zvířat na zdra-

vo tně postižené osoby, zejména formou kanisterapie, hipoterapie, rekondičního a pedagogicko-psychologického ježdění,

- podílet se na primární sociální prevenci, humanitárních akcích, vytvářet vhodné podmínky pro mentálně, sociálně a tělesně postižené osoby,

- provádět ediční, propagační a osvětou činnost, zajišťovat výměnu informací a zkušeností pořádáním seminářů, exkurzí nebo jiných akcí.